friss hírek!fog esni?myclubtech-nekedbloggerkalkulálj!
Egyéni keresés

Az a­u­tók ma­nap­ság már tel­je­sen nap­ja­ink ré­szé­vé vál­tak. Min­den­na­pi esz­kö­ze­ink. Ki a s­por­to­sab­bat, ki az e­le­gán­sab­bat vagy a tu­nin­gol­tab­bat sze­re­ti...

hirdetés

A ha­gyo­má­nyo­san ki­néző a­u­tó­mo­del­lektől kü­lön­böz­nek a tu­ning a­u­tók, sok­szor már a hang­ju­kat is te­kint­ve. Op­ti­ka­i­lag, esz­té­ti­ka­i­lag, mo­to­ri­ku­san fej­lesz­tik to­vább a ha­gyo­má­nyos a­u­tó­mo­del­le­ket. E­ze­ket u­gyan­úgy meg le­het ven­ni a­u­tó­ke­res­ke­dés­ben.